សិល្បៈតែងកំណាព្យ icon

សិល្បៈតែងកំណាព្យ APK

The Art of Poetry is a mobile application for students who want to learn Khmer poetry.

1.0.3 for Android
5.0 | 1 Reviews
  • សិល្បៈតែងកំណាព្យ screenshot 0
  • សិល្បៈតែងកំណាព្យ screenshot 1
  • សិល្បៈតែងកំណាព្យ screenshot 2
  • សិល្បៈតែងកំណាព្យ screenshot 3

The explanation of សិល្បៈតែងកំណាព្យ

សិល្បៈតែងកំណាព្យជាកម្មវិធីទូរសព្ទសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលចង់រៀនពីកំណាព្យខ្មែរ។
វាត្រូវបានរៀបចំជាផ្នែកៗដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់។

សិល្បៈតែងកំណាព្យ App 1.0.3 Version Update

Jan 05, 2021
- Fixed bug

Additional App Info

Operating System: Android
Category: Education
Publish Date: Dec 10, 2020
Latest Version: 1.0.3
Min Installs: 100
Installs: 100+
Size: 30M
Requirements: Android 4.1 and up
Offers In-App Purchases: false
Contains Ads: true
Price: Free
Report: Flag as inappropriate
App uploaded by: Individual
Available on: Google Play Store

Rating And Reviews

Leave a reply