សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ icon

សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ APK

View lessons everywhere with the free download of version books and textbooks

1.10 for Android
4.7 | 10 Reviews
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 0
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 1
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 2
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 3
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 4
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 5
 • សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ screenshot 6

The explanation of សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦

មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃ

អារម្ភកថា សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី 6 ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រ ។
រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងស្របតាមវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ ។
គណៈកម្មការនិពន្ធយើងខ្ញុំ រង់ចាំទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ និងមិត្តអ្នក អានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីជួយកែលម្អសៀវភៅនេះឱ្យកាន់តែមានគុណភាពថែមទៀត ដើម្បី ឆ្លើយតបទៅនិងគោលដៅអប់រំជាតិ ។

សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦ App 1.10 Version Update

Nov 24, 2020

Additional App Info

Operating System: Android
Category: Education
Publish Date: Feb 14, 2019
Latest Version: 1.10
Min Installs: 10000
Installs: 10,000+
Size: 4.4M
Requirements: Android 4.0.3 and up
Offers In-App Purchases: false
Contains Ads: true
Price: Free
Report: Flag as inappropriate
App uploaded by: Individual
Available on: Google Play Store

Similar Apps to សៀវភៅវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៦

 • កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧
  កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា កំណែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៧ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...
 • កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩
  កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៩ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...
 • កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៨
  កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៨
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា កំណែភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៨ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...
 • សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១
  សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីសៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១អារម្ភកថា សៀវភៅគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ មេរៀនទី១ ទំហំ មេរៀនទី២ ទីតាំង...
 • សៀវភៅកំណែ
  សៀវភៅកំណែ
  0.0
  សៀវភៅកំណែ ៖ គឺជាកម្មវិធីល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស ព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះមានទាំងសៀវភៅពុម្ព និងសៀវភៅកំណែ គ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ពីថ្នាក់ទី១ ដល់ថ្នាក់ទី១២,តម្លៃត្រឹមតែ ៥ ដុល្លា ប៉ុណ្ណោះមានសៀវភៅទាំងអស់ចំនួន ១៣៩ ក្បាលគ្មានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មទាញសៀវភៅតែម្ដងប៉ុណ្ណោះអាចអានបានរហូតមិនទាមទារបើកអ៊ីនធឺណិតពេលអានសៀវភៅលើកក្រោយ...
 • កំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១
  កំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា កំណែសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...
 • សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២
  សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...
 • សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១១
  សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១១
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១១ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...
 • សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១០
  សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១០
  0.0
  មើលមេរៀនគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយកម្មវិធីទាញយកសៀវភៅកំណែ និងសៀវភៅមេរៀនឥតគិតថ្លៃអារម្ភកថា សៀវភៅអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១០ ដែលគណៈកម្មការនិពន្ធ យើងបានតាក់តែងឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ ។ រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនដែលមានក្នុងសៀវភៅនេះ អ្នកនិពន្ធបានរៀបចំពីកម្រិតងាយទៅ កម្រិតលំបាក ហើយស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី...

Rating And Reviews

prxssleyrve 5
Nov 19, 2020 US

Great app!! ❤️

Helpful Report
sak samnmg 5
Nov 04, 2020 US

៩ ើោ

Helpful Report

Leave a reply

Shares

Latest Products